Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach jeremie2 można przeznaczyć na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
 • finansowanie rozszerzenia działalności;
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów;
 • oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;

Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki;

Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę „START” do WARP!

 • zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP,
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
 • masz oddział/siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć i tutaj zamierzasz realizować swój projekt,
 • cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.


Nie wymagamy wkładu własnego!

Zabezpieczenie

Akceptujemy:

 • weksel własny in blanco – obowiązkowo,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
 • hipotekę na nieruchomości,
 • przelew wierzytelności,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 • inne przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

Wykonujesz wolny zawód¹?
Jesteś naszym stałym klientem?

Weź pożyczkę do 300 000 zł² zabezpieczoną jedynie wekslem in blanco!

¹wolny zawód: lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, fizjoterapeuty, farmaceuty, adwokata, notariusza, radcy prawnego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, księgowego oraz w przypadku
posiadania min. 5 letniego doświadczenia / praktyki w wykonywaniu wolnego zawodu architekta, technika dentystycznego, tłumacza lub innych wolnych zawodów.

²maksymalna kwota pożyczki/część kwoty pożyczki dla „nowych” Klientów zabezpieczonej wyłącznie w formie poręczeń wekslowych wynosi 200.000 zł lub 300.000 zł w przypadku, gdy Poręczyciel
spełnienia jednocześnie obydwa warunki, o których mowa powyżej, tj. jest stałym Klientem WARP i wykonuje jeden z wolnych zawodów.


Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę i rozpocznij z nami bezpieczny biznes!

Nie pobieramy opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku!

fox.


Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami!

Złóż wniosek w wersji elektroniczne (Generator działa tylko dla Windows).

Złóż wniosek w wersji papierowej

Jeśli nie możesz pobrać pliku, proponujemy użycie innej przeglądarki- np.Mozilla Firefox.
Powrót do góry