Pożyczka unijna NA START
STARTUP

 • mikro lub małe firmy;
 • firmy istniejące do 24 miesięcy;
 • oprocentowanie roczne: 1,87%

Pożyczka unijna STANDARD
STANDARD

 • małe przedsiębiorstwa
 • firmy istniejące powyżej 24 miesięcy
 • oprocentowanie roczne od 1,87%

 

Pożyczka od 10 000 do 100 000 zł przyznawana jest na okres maksymalnie

84 miesięcy.

 

 

 

Na co?

Pożyczki jeremie2 można przeznaczyć na:

   • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
   • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
   • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
   • finansowanie rozszerzenia działalności;
   • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów;
   • oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

   • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
   • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
   • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
   • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
   • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;

Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.

Ograniczenia w finansowaniu:

   • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
   • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki;

 

Dla kogo?

   • zamierzasz być mikro/małym przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP,
   • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
   • masz oddział/siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć i tutaj zamierzasz realizować swój projekt,
   • cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
   • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
   • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
   • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
   • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

 

 

Nie wymagamy wkładu własnego!

 

 

 

Wykonujesz wolny zawód?
Jesteś naszym stałym klientem?

 

Weź pożyczkę do 300 000 zł zabezpieczoną jedynie wekslem in blanco!

 

O szczegóły pytaj naszych doradców!

 

 

 

 

Zabezpieczenie

Akceptujemy:

   • weksel własny in blanco – obowiązkowo,
   • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
   • hipotekę na nieruchomości,
   • przelew wierzytelności,
   • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
   • inne przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

 

Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę i rozpocznij z nami bezpieczny biznes!

Nie pobieramy opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku!

 

Złóż wniosek

 

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w

REGULAMINIE MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ

Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami!

Złóż wniosek w wersji elektronicznej (Generator działa tylko dla Windows).

Złóż wniosek w wersji papierowej

Jeśli nie możesz pobrać pliku, proponujemy użycie innej przeglądarki- np.Mozilla Firefox.


Powrót do góry