Mazowsze

POŻYCZKA MAŁA
Okres prowadzenia firmy od 0 miesięcy
Wielkość firmy mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
Kwota pożyczki od 10 000 do 500 000 zł
Okres spłaty do 60 miesięcy
Karencja do 6 miesięcy
Oprocentowanie roczne od 1,85 %
Wkład własny niewymagany

 

POŻYCZKA DUŻA
Okres prowadzenia firmy od 0 miesięcy
Wielkość firmy mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
Kwota pożyczki od 500 000 zł do 2 500 000 zł
Okres spłaty do 96 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne od 1,39%
Wkład własny niewymagany

 

Nie pobieramy opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku!

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej

 


Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach jeremie2 można przeznaczyć na:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa;
 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych lub zamian w zakresie sposobu świadczenia usług,
 • rozwój produktów i usług opartych na handlu elektroniczny oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków
  i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie jakichkolwiek  pożyczek lub kredytów;
 • spłatę zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE
 • Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane
  z działalnością inwestycyjną oraz zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę „MAŁĄ” lub „DUŻĄ”  do WARP!

 • zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP,
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
 • masz oddział/siedzibę firmy na terenie woj. mazowieckiego i właśnie tam zamierzasz realizować swój projekt;
 • cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

 

 

Nie wymagamy wkładu własnego!

Zabezpieczenie

Akceptujemy:

 • weksel własny in blanco – obowiązkowo,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
 • hipotekę na nieruchomości,
 • przelew wierzytelności,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 • inne przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej

 


Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej

Zapoznaj się z wymaganymi dokumentamiPowrót do góry