Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze

 

 START
Okres prowadzenia działalności od 0 do 24 miesięcy
Wielkość firmy mikroprzedsiębiorstwo
Kwota pożyczki do 100 000 zł
Okres spłaty do 66 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne 0,93%
Wkład własny niewymagany

 COPERNICUS
Okres prowadzenia działalności od 24 do 60 miesięcy
Wielkość firmy mikroprzedsiębiorstwo
Kwota pożyczki do 100 000 zł
Okres spłaty do 66 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne 1,85%
Wkład własny niewymagany

 

 STANDARD
Okres prowadzenia działalności od 24 do 60 miesięcy
Wielkość firmy mikroprzedsiębiorstwo
Kwota pożyczki do 100 000 zł
Okres spłaty do 60 miesięcy
Karencja do 6 miesięcy
Oprocentowanie roczne od 2,45%
Wkład własny niewymagany

 

 

 

Nie pobieramy opłat i prowizji na rozpatrzenie wniosku!

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej


Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze można przeznaczyć na wszystkie cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy w tym także m.in.

 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa,
 • przechodzenie na nowe rynki produktowe,

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością mikroprzedsiębiorstwa,
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Ograniczenia w finansowaniu:

 • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wyłącznie jedną pożyczkę,
 • w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% wartości pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych oraz wsparcia o charakterze obrotowym

Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę do WARP!

 • zamierzasz być mikroprzedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP,
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
 • cel projektu, który chcesz finansować z mikropożyczki nie dotyczy PKD wskazanych w Liście wykluczeń,
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia,

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.


Nie wymagamy wkładu własnego!


Zabezpieczenie

Akceptujemy:

 • weksel własny in blanco – obowiązkowo,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
 • hipotekę na nieruchomości,
 • przelew wierzytelności,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 • inne przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej

Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami!
Powrót do góry