RAZ, DWA, TRZY

RAZ, DWA, TRZY mikro RAZ, DWA, TRZY
Okres prowadzenia firmy powyżej 24 miesięcy
Wielkość firmy mikro lub małe przedsiębiorstwa mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
 Pożyczamy do 100 tys. zł powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł
 Okres spłaty do 60 miesięcy do 84 miesięcy
 Karencja do 6 miesięcy do 6 miesięcy
Oprocentowanie roczne 1,23%
1,23%

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa lub firmy inwestujące w przedsięwzięcia realizowane w ramach Inteligentnych Specjalizacji
lub Wiejskich obszarów funkcjonalnych.

Nie pobieramy opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku!

Pobierz generator wniosku!


Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 można przeznaczyć na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
 • finansowanie rozszerzenia działalności;
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów;
 • oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
 • finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych;

Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki;

 


Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę do WARP!

 • jesteś mikro/ małym/ średnim przedsiębiorstwem – według Definicji MŚP,
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
 • masz lub zamierzasz zarejestrować siedzibę firmy w Wielkopolsce lub prowadzić tam działalność gospodarczą,
 • zamierzasz realizować przedsięwzięcie na terenie Wielkopolski,
 • cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • nie jesteś wykluczony ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis – według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013,
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musiał upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia,

Nie wymagamy wkładu własnego!


Zabezpieczenia

 • weksel własny in blanco – obowiązkowo,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
 • hipotekę na nieruchomości,
 • przelew wierzytelności,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 • inne przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek „RAZ, DWA, TRZY” zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę i rozpocznij z nami bezpieczny biznes!

Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami!

Pobierz generator wniosku!

Powrót do góry