Turystyczne Pomorze

 

     TURYSTYCZNE POMORZE
Okres prowadzenia działalności od 0 miesięcy
Wielkość firmy mikro i małe przedsiębiorstwa
Kwota pożyczki do 750 000,00 zł
Okres spłaty do 72 miesięcy1
Karencja do 6 miesięcy
Oprocentowanie roczne od 2,45%2
Wkład własny niewymagany
Prowizja i opłaty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki  od 0,5%3

 

1 Okres spłaty pożyczki dla pożyczek do 500 000 zł włącznie wynosi 60 miesięcy

2 W zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia

3 Wartość prowizji w zależności od kwoty pożyczki oraz okresu prowadzenia działalności gospodarczej


Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Turystyczne Pomorze można przeznaczyć wyłącznie na przedsięwzięcie rozwojowe, które wpisuje się w działalność związaną
z usługami czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną,
i rehabilitacyjno-leczniczą. Pożyczka winna przyczynia się do:

 • poszerzenia oferty usług/produktów;
 • podniesienia jakości i standardu świadczonych usług/produktów;
 • kreowania i rozwoju oferty turystycznej dedykowanej różnym grupom odbiorców;
 • budowy, przebudowy, rozbudowy oraz remontów obiektów oraz ich wyposażenia;
 • inwestycji w maszyny, urządzenia oraz informatyzację mające na celu podwyższenie jakości oferowanych usług/produktów;
 • wytwarzania nowych produktów regionalnych, ekologicznych, kulinarnych,
 • rozwój działalności związanej z usługami czasu wolnego!

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Turystyczne Pomorze NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • współfinansowanie wydatków z innych fundusz UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;
 • Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń i ograniczeń w finansowaniu.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • do 20% na finansowanie kapitału obrotowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku pożyczek o wartości powyżej 500 000,00zł  kwota ta nie może wynosić więcej niż 100 000,00 zł ;

Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę „Turystyczne Pomorze” do WARP!

 • zamierzasz być mikro/małym przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP;
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS;
 • masz oddział/siedzibę firmy na terenie woj. pomorskiego i właśnie tam zamierzasz realizować swój projekt;
 • cel projektu, który chcesz finansować w ramach Turystyczne Pomorze nie znajduje się na liście wykluczenia z finansowania;
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca Zagrożony;
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczeniem sądu krajowego lub unijnego;
 • nie podlegasz wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiego nie podlegają osoby uprawnione do reprezentacji;
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia, jak
  i rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

Nie wymagamy wkładu własnego!

Zabezpieczenie

Akceptujemy:

 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
 • hipotekę na nieruchomości,
 • przelew wierzytelności,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 • inne zabezpieczenia przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

 


Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami!

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej

 

Jeśli nie możesz pobrać pliku, proponujemy użycie innej przeglądarki.

 
Powrót do góry