Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie

Pożyczka Rozwojowa

 

 WYPOCZYNKOWA NA START
Okres prowadzenia
działalności
od 0 do 36 miesięcy
Wielkość firmy mikro lub małe
przedsiębiorstwa
Kwota pożyczki do 1 000 000 zł
Okres spłaty do 96 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne 0,93%1
Wkład własny niewymagany

1 Dotyczy mikroprzedsiębiorstw lub małych przedsiębiorstw pod warunkiem realizowania
projektów na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji

 

 RYCERSKA NA START
Okres prowadzenia
działalności
od 0 do 36 miesięcy
Wielkość firmy mikro lub małe
przedsiębiorstwa
Kwota pożyczki do 1 000 000 zł
Okres spłaty do 96 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne 1,85 %1
Wkład własny niewymagany

1 Dotyczy mikroprzedsiębiorstw lub małych przedsiębiorstw pod warunkiem realizowania
przez nie inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego

 

START 
Okres prowadzenia
działalności
od 0 do 36 miesięcy
Wielkość firmy mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwa
Kwota pożyczki do 1 000 000 zł
Okres spłaty do 96 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne od 2,45 %
Wkład własny niewymagany

 

Pożyczka Inwestycyjna

 

WYPOCZYNKOWA
Okres prowadzenia
działalności
od 0 miesięcy
Wielkość firmy mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwa
Kwota pożyczki do 1 000 000 zł
Okres spłaty do 96 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne 0,93 %1
Wkład własny niewymagany

1 Dotyczy mikroprzedsiebiorstw oraz małych, lub średnich przedsiębiorstw pod warunkiem
realizowania projektów na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji

 

RYCERSKA
Okres prowadzenia
działalności
od 0 miesięcy
Wielkość firmy mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwa
Kwota pożyczki do 1 000 000 zł
Okres spłaty do 96 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne 1,39 %1
Wkład własny niewymagany

1 Dotyczy mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw pod warunkiem
realizowania przez nich inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego

 

STANDARD
Okres prowadzenia
działalności
od 0 miesięcy
Wielkość firmy mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwa
Kwota pożyczki do 1 000 000 zł
Okres spłaty do 96 miesięcy
Karencja do 12 miesięcy
Oprocentowanie roczne od 2,45%
Wkład własny niewymagany

 

 

Na co?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie można przeznaczyć na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
 • finansowanie rozszerzenia działalności;
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów;
 • oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie  NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • współfinansowanie wydatków z innych fundusz UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;
 • Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń i ograniczeń w finansowaniu.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • do 40% (nie więcej jednak niż 200 000 zł) na finansowanie kapitału obrotowego –dotyczy pożyczek „START”;
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
 • łączna wartość udzielonych pożyczek jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę „START” do WARP!

 • zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP;
 • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS;
 • masz oddział/siedzibę firmy na terenie Warmii i Mazurach i właśnie tam zamierzasz realizować swój projekt;
 • cel projektu, który chcesz finansować w ramach Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie  nie znajduje się na liście wykluczenia z finansowania;
 • nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca Zagrożony;
 • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
 • jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

Nie wymagamy wkładu własnego!

Zabezpieczenie

Akceptujemy:

 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych,
 • hipotekę na nieruchomości,
 • przelew wierzytelności,
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu,
 • inne zabezpieczenia przewidziane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia możesz stosować łącznie.

 

Nie pobieramy opłat i prowizji na rozpatrzenie wniosku!

 

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

Złóż wniosek w wersji elektronicznej

Złóż wniosek w wersji papierowej

Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami

 

 

 

 

 
Powrót do góry